Warning: Declaration of TCB_Menu_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/pl.baldangroup.com/public_html/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/inc/classes/class-tcb-menu-walker.php on line 90
Polityka Prywatności – Baldan Group

Polityka prywatności pl.baldangroup.com

Niniejszy serwis internetowy gromadzi niektóre dane osobowe użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym poziomom ochrony. Niektórzy użytkownicy korzystają z najwyższego poziomu ochrony. Szczegółowe informacje na temat kryteriów ochrony można znaleźć w sekcji dotyczącej użytkowania.


Administrator danych osobowych


B&M Srl - Marketing w Wellness - Via Leonardo Bruni 25 - 20158 Mediolan

Adres e-mail administratora: privacy@baldangroup.it


Rodzaje gromadzonych danych


Dane osobowe gromadzone przez ten serwis internetowy, niezależnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, województwo, miasto, dane użytkowe, różne rodzaje danych, oraz pliki cookie.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju zbieranych danych znajdują się w określonych sekcjach niniejszej Polityki prywatności lub są podawane za pomocą konkretnych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych użytkowych, automatycznie gromadzone podczas korzystania z serwisu internetowego.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane w serwisie internetowym są obowiązkowe. Jeśli użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie usługi przez serwis internetowy może być niemożliwe. W przypadkach, gdy serwis internetowy wskaże niektóre dane jako opcjonalne, użytkownicy mogą nie przekazywać takich danych i nie ma to wpływu na dostępność usługi lub jej funkcjonowanie.
Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jakie dane są wymagane, zachęcamy do skontaktowania się z administratorem.
Ewentualne wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi do śledzenia – przez ten serwis internetowy lub właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten serwis internetowy, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie usługi zamówionej przez użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w niniejszym dokumencie
i w Polityce dotyczącej plików cookie, jeżeli są one dostępne.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszego serwisu i zastrzega sobie prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając administratora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Sposoby i miejsce przetwarzania zebranych danych


Sposoby przetwarzania danych


Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z wykorzystaniem metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz administratora danych, w niektórych przypadkach, inne strony zaangażowane w organizację tego serwisu internetowego (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mogą być również, w razie potrzeby, wyznaczone przez administratora danych jako podmioty przetwarzające dane. Od administratora danych można w każdym momencie żądać aktualnej listy podmiotów przetwarzających.


Podstawa prawna przetwarzania


Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach. Uwaga: w niektórych jurysdykcjach administrator może zostać upoważniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („opt-out”). Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem i/lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich.

Jednakże zawsze możliwe jest zwrócenie się do administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności określenie, czy przetwarzanie opiera się na przepisach prawa przewidzianych w umowie lub niezbędnych do zawarcia umowy.


Miejsce


Dane przetwarzane są w miejscach prowadzenia działalności przez administratora i w każdym innym miejscu,
w którym prowadzą działalność podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z administratorem.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym użytkownik się znajduje.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca przetwarzania danych osobowych użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych.

W przypadku najwyższego poziomu ochrony użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazywania danych poza Unię Europejską lub organizację międzynarodową podlegającą prawu międzynarodowemu publicznemu lub składającą się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez administratora w celu ochrony danych.

Jeżeli ma miejsce przekazanie danych jak opisano powyżej, użytkownik może odwołać się do odpowiednich części niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od administratora, kontaktując się z nim za pośrednictwem danych podanych na początku.


Okres przechowywania


Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego też:

 • Dane osobowe zgromadzone w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy administratorem a użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
 • Dane osobowe zgromadzone w celach związanych z uzasadnionym interesem administratora będą przechowywane do czasu, gdy interes ten zostanie zrealizowany. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu administratora w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, aż do momentu cofnięcia tej zgody. Ponadto administrator może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym, po upływie tego terminu, prawo dostępu, anulowania, sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być dłużej wykonywane.


Cele przetwarzania zebranych danych


Dane użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia administratorowi świadczenia usług, jak również
w następujących celach: kontakt z użytkownikiem, przeglądanie treści z platform zewnętrznych, zarządzanie kontaktami
i wysyłanie wiadomości, reklama, hosting i infrastruktura zaplecza, zarządzanie znacznikami i statystyki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania i danych osobowych szczególnie istotnych dla każdego celu, użytkownik może odwołać się do odpowiednich części niniejszego dokumentu.


Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

 • kontakt z użytkownikiem,
 • zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości,
 • zarządzanie tagami,
 • hosting i infrastruktura zaplecza,
 • reklama,
 • statystyki,
 • wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Prawa użytkownika


Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora.

W przypadku najwyższego poziomu ochrony użytkownik może korzystać z wszystkich praw określonych poniżej.
W każdym innym przypadku użytkownik może skontaktować się z administratorem, aby dowiedzieć się, jakie prawa mają zastosowanie w jego przypadku i jak z nich korzystać.

W szczególności użytkownik ma prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Użytkownik może odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu własnych danych.
  Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, jeżeli odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • uzyskania dostępu do swoich danych.
  Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez administratora, o określonych aspektach ich przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 • sprawdzenia i żądania korekty.
  Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich danych i zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.
 • żądania ograniczenia przetwarzania.
  W przypadku spełnienia określonych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku administrator danych nie przetwarza ich w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • żądania anulowania lub usunięcia danych osobowych.
  W przypadku spełnienia określonych warunków użytkownik może wnioskować o anulowanie swoich danych przez właściciela.
 • uzyskania swoich danych lub przekazania ich innemu administratorowi.
  Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym
  i czytelnym dla urządzenia automatycznego oraz, tam gdzie jest to technicznie możliwe, do ich przekazania bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a ich przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, na podstawie umowy, której użytkownik jest stroną lub na podstawie związanych z nią środków umownych.
 • złożenia skargi.
  Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub podjąć działania prawne.


Szczegóły dotyczące prawa do wniesienia sprzeciwu


W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących administratorowi danych lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownikom przypomina się, że jeżeli ich dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą oni sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.


Jak korzystać z przysługujących praw?


W celu skorzystania z przysługujących praw użytkownik może złożyć wniosek do administratora na adres wskazany
w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane nieodpłatnie i rozpatrywane przez administratora tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.


Zastosowanie najwyższego poziomu ochrony


Większość postanowień niniejszego dokumentu ma zastosowanie do wszystkich użytkowników, jednak niektóre z nich są wyraźnie uzależnione od możliwości zastosowania wyższego poziomu ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Ten wyższy poziom ochrony jest zawsze gwarantowany, gdy przetwarzanie:

 • jest wykonywane przez administratora mającego siedzibę w UE; lub
 • dotyczy danych osobowych użytkowników zamieszkałych na terenie UE i ma na celu oferowanie towarów lub usług za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie takim użytkownikom; lub
 • dotyczy danych osobowych użytkowników zamieszkałych na terenie UE i pozwala administratorowi na monitorowanie zachowania tych użytkowników w zakresie, w jakim takie zachowanie ma miejsce na terenie UE.


Polityka dotycząca plików cookie


Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, użytkownik może zapoznać się z informacjami zawartymi w części Polity

ka dotycząca plików cookie.

Więcej informacji na temat przetwarzania


Obrona w postępowaniu przed sądem


Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora przed sądem lub na etapach przygotowawczych mających na celu ich ewentualne wykorzystanie w celu obrony przed nadużyciami ze strony użytkownika podczas korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub związanych z nim usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż administrator może być zobowiązany do ujawnienia danych na polecenie władz publicznych.


Informacje specjalne


Na żądanie użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, niniejszy serwis internetowy może dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


Logi systemowe i konserwacja


Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych niniejszy serwis internetowy i wszelkie usługi stron trzecich wykorzystywane przez ten serwis mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.


Informacje niezawarte w niniejszej Polityce prywatności


Inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „Do not track”

Niniejszy serwis internetowy nie obsługuje żądań „Do not track”.
Aby dowiedzieć się, czy usługi podmiotów trzecich, z których korzysta dany użytkownik, są obsługiwane, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tym serwisie internetowym oraz, tam gdzie jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do użytkowników za pośrednictwem danych kontaktowych posiadanych przez administratora. Prosimy o regularnie przeglądanie niniejszej strony, odnosząc się do daty ostatniej zmiany wskazanej na dole strony.

Jeżeli zmiany te wiążą się z przetwarzaniem, którego podstawą prawną jest zgoda, administrator pobierze ponownie zgodę użytkownika, jeśli będzie to konieczne.


Definicje i odniesienia prawne


Dane osobowe (lub Dane)


Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.


Dane użytkowe


Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego (również przez aplikacje osób trzecich zintegrowane z tym serwisem internetowym), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika łączącego się z tym serwisem internetowym, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły ścieżki przebytej w ramach aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.


Użytkownik

Osoba korzystająca z tego serwisu internetowego, która, o ile nie określono inaczej, jest taka sama jak zainteresowany podmiot.


Osoba, której dotyczy przetwarzanie

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.


Podmiot przetwarzający (lub Podmiot)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


Administrator danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z tego serwisu internetowego. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tego serwisu internetowego.


Serwis internetowy (lub Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego są gromadzone i przetwarzane dane osobowe użytkowników.


Usługa

Usługa świadczona przez ten serwis internetowy zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich warunkach (jeśli takie istnieją) w tym serwisie/aplikacji.


Unia Europejska (lub UE)

O ile nie stwierdzono inaczej, każde odniesienie w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.


Pliki cookie

Niewielka ilość danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.
Odniesienia prawne

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana na podstawie wielu systemów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

O ile nie stwierdzono inaczej, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tego serwisu internetowego.

Copyright 2019 - Baldan Group